Obchodné podmienky platné pre e-shop www.slovakia-hildegard.sk

1. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.slovakia-hildegard.sk je firma s názvom:

Slovakia Hildegard s.r.o.

So sídlom: Bratislavská 1, 010  01 Žilina
IČO: 50 838482
DIČ: 2120493551
Telefón: +421 918 891 290
E-mail: objednavky@slovakia-hildegard.sk

2. Objednanie tovaru

Predmetom objednávky je tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu www.slovakia-hildegard.sk. Tovar je možné objednávať len prostrednítvom web stránky www.slovakia-hildegard.sk.

3. Informácie o platbách

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby. Pri akciách platí akciová cena na určitú časovú dobu. Ceny sú uvádzané spolu s DPH a bez nákladov na poštovné a balné.

Prijímané spôsoby platby

Platba v hotovosti

Platba v hotovosti je možná pri osobnom odbere tovaru.

Platba vopred bankovým prevodom

Číslo účtu: 17430242/5200 (OTP Banka Slovensko, a.s.)
IBAN: SK8475000000004029964899
SWIFT/BIC : OTPVSKBX

V prípade platby vopred je zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail, resp. SMS, s informáciami o úhrade objednávky. Objednaný tovar je rezerovavný po dobu 7 dní. Po pripísaní čiastky na náš účet je tovar v nasledujúcich pracovných dňoch expedovaný. Ak chýba poznámka alebo variabilný symbol môže vybavenie objednávky trvať dlhšie! Takto uhradený tovar je možné zaslať prostredníctvom kuriérskej služby alebo vyzdvihnúť osobne v predajni, na Bratislavskej ulici 1, v Žiline.

Dobierkou – prostredníctvom kuriérskej služby

Pri zaslaní tovaru na dobierku platíte cenu pri prevzatí tovaru.

4. Doručovanie tovaru

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletne, najneskôr do 15 dní od potvrdenia objednávky, ak sa neuvedie iná doba dodania. Ak je tovar skladom, odovzdá sa kuriérskej službe najneskôr do 7 pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

Osobný odber 

Tovar je možné vyzdvihnúť a zaplatiť v predajni Slovakia Hildegard, na Bratislavskej ulici 1, v Žiline. Platba je možná iba v hotovosti.

Kuriérska služba

Tovar je možné doručiť na adresu zadanú počas objednávky pomocou kuriérskej služby.

5. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar nebol ešte predávajúcim fakturovaný. Objednávku je možné stornovať e-mailom na adrese objednavky@slovakia-hildegard.sk alebo po prihlásení do zákazníckeho účtu (pre registrovaných zákazníkov). Potvrdenie stornovania objednávky obsahujúcej e-mailovú adresu spotrebiteľa, oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou e-mailom.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, ak výrobok zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol chybný a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Pri vrátení tovaru odporúča predávajúci spotrebiteľovi tovar poistiť proti škodám spôsobeným jeho prepravou. Vrátený tovar musí ostať v pôvodnom neporušenom stave.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ zaplatil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Po dohode môže byť vrátenie ceny uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou spotrebiteľa alebo samostatne. Ak sa tovar, v prípade výmeny tovaru, zasiela samostatne, neúčtuje sa poštovné a balné.

Ak predávajúci  objednaný tovar nemôže dodať v lehote alebo v cene podľa ponuky, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a ak sa nedohodne so spotrebiteľom na náhradnom plnení, do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok. Predávajúci je v takomto prípade povinný nahradiť spotrebiteľovi všetky preukázané náklady, ktoré spotrebiteľ vynaložil na objednanie tovaru.

6. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku a to písomne zaslaním reklamačného oznámenia na adresu Slovakia Hildegard, s.r.o. poprípade elektronicky zaslaním e-mailu na adresu objednavky@slovakia-hildegard.sk. Kupujúci by mal uviesť svoje kontaktné údaje a popis chyby.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru, najlepšie dokladom o kúpe. Lehota pre vybavenie reklamácie beží od predania/doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, mal by byť čistý a kompletný.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Reklamáciu, vrátane odstránenia závady, predávajúci vysporiada bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto doby má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť závadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záruka za akosť sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, keď bol kupujúci povinný si veci vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by šlo o kúpu nového tovaru alebo jeho časti. Predávajúci sa zaväzuje o vyriešenie reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavku e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS. V súvislosti s uplatnenímj reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky a Reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou týchto Obchodných podmienok.

7. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom stránky www.slovakia-hildegard.sk je predávajúci, bližšia identifikácia je v bode 1. týchto všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci sa zaväzuje, že bude od spotrebiteľa vyžadovať len osobné údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatváranej na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie a ktoré sú uvedené v objednávke.

Spotrebiteľ vyplnením a odoslaním objednávky udeľuje prevádzkovateľovi spoločnosti Slovakia Hildegard, s r.o. súhlas, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, so spracúvaním svojich osobných údajov, za ktoré sa považujú údaje uvedené v tejto objednávke. Osobné údaje poskytuje spotrebiteľ dobrovoľne. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do doby úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností z obchodného vzťahu.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude osobné údaje spotrebiteľa  spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci osobné údaje spotrebiteľa neposkytuje tretím stranám, ani nesprístupňuje iným príjemcom okrem povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi z osobitných zákonov.

Spotrebiteľ ako dotknutá osoba má právo, podľa zákona č. 122/2013 Z.z. na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

b)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,

c)   vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e)  opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f)   likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g)  likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h)  blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný spotrebiteľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke predávajúceho  ihneď po prihlásení.

Súhlas možno odvolať oznámením, zaslaným listom na adresu sídla našej spoločnosti, alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu objednavky@slovakia-hildegard.sk

8. Záverečné a prechodné ustanovenia

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené náležitosti sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava. Odbor ochrany spotrebiteľa  tel. č.: 02/ 58272 159, Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79 Žilina, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041 / 763 21 30.

Moznosť riešiť spory prostredníctvom alternatívného riešenia sporov. Viac informácií najdete na stranke www.soi.sk

Zmeny obchodných podmienok v inej než obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1. mája 2017

Prílohy

formulár odstúpenia od zmluvy